Beginn 17:00 Uhr

Ö 1 
Ö 2 
Ö 3 
Ö 4 
Ö
B E S C H L U S S V O R L A G E N
 
Ö 5 17/1853
Ö 6 17/1854
Ö 7
Konzeptanpassung Mittagsverpflegung an Emder Ganztagsschulen

Beschluss: Vertagt

17/1855
Ö
M I T T E I L U N G S V O R L A G E N
 
Ö 8 17/1857
Ö 9 17/1858
Ö
A N T R Ä G E V O N F R A K T I O N E N
 
Ö 10 17/1856
Ö 11
Sachstand Digitalisierung Schulen;
- Antrag der CDU-Fraktion vom 16.04.2021

Beschluss: Vertagt

17/1861
Ö 12 17/1860
Ö 13 17/1859
Ö 14 
Ö 15